Inkomstenregister

Gightregister LvO 4129(2) 

scan 34 

6 juli 1636 Jan Wijnen heeft zijn kindsgedeelte ontvangen en verkoopt daaruit een halve morgen en 16½ keine roeden akkeland in het krauwinckeldervelt, rgt Peter Dyrcx, ter andere Tijs Lenarts, voo 30 stuivers de roede, aan Tijs Loers 

26 juli 1636 Jan Wijnen en Jan Kousen verkopen een halve bunder akkerland gelegen achter die Linde, rgt Jan Banets, ter andere Hermen Kolen, aan Houb Lemmens gehuwd met Bille voor 33½ stuivers de roede 

scan 35 

17 october 1636 Jan Winen en Jan Kuijsen mede namens hun broer Wincken Kuijsen dragen over  een morgen land gelegen onder Spaubeck, rgt Poulus Kaelen, ter andere Lysbeth Schurkens, aan hun halve zuster Getgen Kuijsen 

2 september 1636 Jan Sogen? verkoopt 4 grote roeden weyden met bouwe daerop staende gelegen tot Gieverick, rgt Enken Kalen, ter andere Gelis Hasen, aan voors Gelis Hasen gehuwd met Meicken, voor 4 gulden de roede 

scan 36 

1 februari 1637 Merten Coumans getrouwd hebbende de dochter van Thijs Linckens wonende te Mourssen [Meerssen?] verkoopt al zijn goederen te Beeck zo land als weyde aan Arnolt Didden, Peter Banijts en  Jan Smijts voor een overeengekomen som.  

3 februari  1637 Jan Sassen verkoopt 83 kleine roeden land gelegen int heydenvelt  rgt Thomas Meijer?, ter andere die wederdelimg van tselve lant, aan Giel Gielis gehuwd met Jenne, voor 25 stuivers de roede 

scan 38 [doorgehaalde akte] 

26 februari 1637 Ercken Didden, Jan Smyts, Peter Banyts, met hun geveugt Jan Haenen verkopen 5 morgen soe weyde als ackerlant gelegen in de Spebeeck, rgt die gemeyn straet gaende naer de Sinsberch op, ter andere zijde die stiege, voorhoofd Peter Janssen en meer anderen, aan Jan Stynen gehuwd met Sicken voor 650 gulden 

scan 39 

2 maart 1637 Jan Tyssen verkoopt een morgen akkerland gelegen ande tomeicker, rgt Meuwis Luyten, ter andere Stas Meuwissen, aan Hencken Kreickels gehuwd met Gritgen, voor 38½ stuivers de roede.

 12 maart 1637 Jan Haenen verkoopt 5 morgen soe weyde als ackerlant gelegen op de haelstraet, rgt die selve straet, ter andere die gemeyn stiege, voorhoofd Peter Jansen aan Jan Stynen gehuwd met Sicken voor 650 gulden [zie ook de doorgehaalde akte op scan 38]

scan 40 

op dezelfde dag heeft de voors Jan Haenen nog verkocht 136? kleine roeden gelegen int lindendael, rgt Daem Keulen, ter andere trichter erven, aan Peter Banijts gehuwd met Meicken Kerckhoffs, voor een som die beiden overeengekomen zijn, maar Peter Banijts moet boven die som nog aan Jan Smijts van Krauwinckel 56 gulden en 13 vaet haveren betalen. 

22 april 1637 Bilken weduwe van Marten Biesmans van Geverick uit kracht van het testament van haar man verkoopt een morgen akkerland gelegen in de adsep?, rgt Jan Vrancken ter andere de erfgenamen Janis Nijsten, voor 26 stuivers de roede aan Jan devroen? [ en Meicken Fremmen, die weduwe was van Wilken Biesmans haar comparants zoon. 

scan 41 [blanco of te vaag om leesbaar te zijn] 

scan 42 [erg vaag] 

Anno 1634 in martio heeft Juth? Biesmans liggende mette peste testament gemaakt … een morgen lands om haar schulden te betalen…de heer pastoor… 

17 mei Jan Banyts liggende mette peste  testament gemaakt aan zijn huisvrouwe die somme van 100 gulden 

[voor de rest onleesbaar]  

scan 43 

28 maart 1633 hebben wij Janus Nijsten en Jan Odekercken op verzoek van Jan Houben alt soe hij verclaerde ses of sevenentwintich jaeren ons getransporteert tot Nierbeeck ten huyse van Giercken Lempens getrout hebbende des voors. Houbens moeder Meicken waar Jan Houben ziek te bedde lag maar wel van goeden verstand en memorie, die wilde biechten en bediend worden, en daarna heeft hij met consent van zijn schoonvader en zijn moeder willen disponeren over de goederen die zijn vader had nagelaten, heeft bepaald dat na de aflijvigheid van zijn moeder Meicken Houben, eerstens 2 malder rogge eens voor de armen, item voor de kercken ofte fabrique 100 gulden eens, item voor zijn schoonvader [bedoeld is stiefvader] Gercken voors. en zijn moeder 200 gulden, en dat op twee stukken erfflich waarvan een gelegen op den Tijsenswech, rgt dezelfde weg, ter andere der armengoet van Beeck, het andere atuk gelegen int heydenvelt omtrent Dries Janssens, rgt …. ter andere Ercken Didden, gedaan in bywesen van de heer pastoor en de naburen. 

scan 44 

12 mei 1637 Bielken weduwe van Marten Biesmans uit kracht van het testament van haar man verkoopt 92 kleine roeden gelegen in de adsep, rgt eeren Vrancken, ter andere Petr Nijsten, voor 26 stuivers de roede, aan Jan de Vroet gehuwd met Meijcken  

22 mei 1637 Jan Deurlinx doet afstand van de tocht op 1 morgen land gelegen in de geuersdelle, rgt Gerken Tyssen, ter andere de gemeyn straet, ten behoeven van zijn dochter Gritgen, die het verkoopt aan Merten Jans voor 19 stuivers de roede.

scan 45 

[geen datum] Willem Lenarts verkoopt 1 morgen akkerland gelegen in twee stukken int bosscher velt, rgt de tysens wech, ter andere teuen? tacken, het ander rgt  der vors … ter andere Jan Kerckhoffs,  aan Welter Fransen  

12 maart 1636 Lemmen Lemmens alias Henrics verkoopt 50 kleine roeden akkerland op den Gisenberg, rgt Lysbeth Cappuns, ter andere Jan Arts, voor 18 stuivers de roede, aan Nyst Bours gehuwd met Meij Kremers

21 mei 1639 Severen Severens verkoopt 1 morgen en 17½ kleine roeden soe weyde als lant gelegen bennen grootgenholt , rgt Willem Severens, ter andere de erfgenamen Trineken Koedels, aan de kinderen van Lemmen Lemmens, voor 33 stuivers de roede. Peter de zoon van voors Lemmens neemt het namens broeders en zusters in ontvangst  

scan 46 

op dezelfde dag verkoopt de voors Peter Lemmens 47 kleine roeden akkerland gelegen op de Gisenberg, rgt Korst Nyssen, ter andere Jan Hagmans voor 18 stuivers de roede aan Severen Severens gehuwd met Iden Calen 

29 mei 1639 Marten Banijts verkoopt 1 morgen en 80 kleine roeden akkerland gelegen achter Rencken Bosems, rgt Jan Banyts ter andere Jan Rademaeckers?erven, voor 29 stuivers de roede, aan Jan Banijts voors. gehuwd met Bille. 

scan 47 

Jan Bye verkoopt 32½ kleine roede akkerland gelegen op den Gesenb.”? , rgt Jan Rameckers, ter andere de wederpartye, voor 18 stuivers de roede, aan Nyst Bours. 

scan 48 

12 januari 1635 Jan Hamers ontvangt de goederen nagelaten door Tijs Campts 

den 25 …  is de commer ontslagen van de partijen …. 

Geet Sullens……….. [onleesbaar] 

2 juni 1638 De erfgenamen van wijlen Winandt Banijts als namentlijck Dyrck Senden, Marten Gilckens, alle syn swagers en susters verkopen al hun …… Trin Janus … aan Billen Penris weduwe van Otten Hagmans 

scan 48-49  

29 mei 1639 Claes Rutten verkoopt 1 morgen akkerland op den Gisenb. rgt te beider zijden de weduwe …. , voor 23½ stuivers de roede, aan Bil Penris voors. 

27 april 1638 Jenne huisvrouw van Tys Leunyss verkoopt ½ bunder akkerlant gelegen in twee stukken waarvan een is gelegen int kale? veltgen, rgt ter beide zijden  Jan… het ander int selve velt rgt Peter Dyrx, ter andere Tijs Lenarts [de rest is onvoorstelbaar geknuddel!] 

scan 50  

22 september 1639 Jan Lemmens alias Bagers gehuwd met Meijcken Schouteten draagt over  al zijn erfgoederen die hij in deze bank heeft aan de langstlevende van hun beiden. Daarenboven schenkt hij na hun beider dood aan Meycken dochter van Peter Janus 25 kleine roeden weyden van hun huisweyde boven Nelis Debijts waar nu hun huis op staat  

op 11 maart 1640 Peter Janus en zijn dochter Meicken hebben verklaard…. 

ersten october 1639 Jan Henrix alias pa.. verkoopt 90 kleine roeden akkerlant in de Spebeck, rgt Teven Tacken erven , ter andere Hencken Tijssen erven, en meer anderen, aan Rencken Kessels gehuwd met Oda, voor 28½ stuivers de roede 

scan 51  

19 october 1639 Jan Tyssen verkoopt een halve morgen akkerland gelegen op de patens straet? uitschietende op den ….. van gelen voor 36 stuivers de roede, aan Nijst Henckens gehuwd met Dilen 

20 december 1639 Rencken Kessels verkoop 90 kleine roeden akkerland aan Willen Vreen gehuwd met Gritgen  voor 36½ stuivers de roede 

scan 52 

16 september 1639 Geren Hopperts verkoopt een halve morgen akkerland gelegen int sieckendael, rgt Peter Finels erven, ter andere Jacop de Greef,. aan de Greef voors. gehuwd met Adriana, voor 28½ stuivers de roede 

2 februari 1638 Gereyt Jongen van Maseyck verkoopt zijn part en gedeelte hem aangestorven van Willem Schols aan Hencken Schols gehuwd met Beatrix 

scan 53 

29 februari 1640 Gercken Lemmens verkoopt namens hem en zijn mitgedelingen een morgen weyden met de bouw daerop staende gelegen to Nierbeeck , rgt Nelis Debits ter andere mecken …..arts, voor 3 gulden de roede, aan Leens Tijssen gehuwd met Trin 

29 februari 1640 Peter Nyssen verkoopt 49 kleine roeden akkerland gelegen omtrent den gommersdael, rgt Jan Crags erven, ter andere die wederdelinge,  voor 22 stuivers de roede, aan Dries He… 

scan 54 

13 maart 1640 Willem Smijts van Nirbeeck verkoopt 217 kleine roeden gelegen achter Rencken Bosems, rgt de tysens wech, ter andere Willem Wessels, voor 32½ stuivers de roede, aan Jan Stijnen gehuwd met Seicken [uit andere bron: Lucia Ceulen]. 

20 maart 1640 Janus Nijsen [= Sebastianus Nijsten] verkoopt 148 kleine roeden akkerland gelegen tot Geverick, rgt Hendrick Pisters, ter andere … Freven, nog een morgen gelegen op den Valckenb. wech, rgt  Jaspar Damen, ter andere Peter Nijsten, voor 26 stuivers de roede, aan Otto Hagmans en zijn consorten

scan 55 

20 maart 1640 Janus Nijsten verkoopt een halve bunder land gelegen opden Valckenb. wech, rgt  des Janus erven, ter andere … Nijsten, voor 26 stuivers de roede, aan Peter Nijsten gehuwd met Nelen 

20 maart 1640 Tys Lenarts verkoopt 141 kleine roeden akkerland gelegen int sieckendael, rgt Jacp de Greeff, ter andere Jan Bosten, aan Jacop de Greeff gehuwd met Adriana, voor 29 stuivers de roede

scan 56  

12 april 1640 Arnolt Didden verkoopt 96 kleine roeden akkerland gelegen int kalen veltgen, rgt de voors Didden, ter andere Hencken Schols en meer anderen voor 2 gulden de roede, aan Lens Tijssen  

19 augustus 1642 Pe[ter] Cuijpers verkoopt een huis en hof gelegen te Nirbeeck, rgt Thonis als ….., ter andere erven in gebruijck hebbende Ercken Didden uitschietende op de gemeyne straet, voor 300 gulden aan Peter Winen gehuwd met Neleken 

scan 57 

8 september 1642 Heen Jacops verkoopt 60 kleine roeden int heydenvelt rgt Willem Hamers, ter andere Jan Vrancken voor 1 gulden de roede, belast met jaarlijks een vat rogge aan de pastorie van Beeck, aan Nijst Stijnen gehuwd met Silken. 

scan 57-58 

30 september 1642 Jan Peters als gemachtigde van Corstiaen Jansen momber van de nagelaten kinderen van Peter Jans van Stockem verkoopt seckere parcelen soe weyde als ackerlant soe gelegen sijn rontomme Beeck, en die de kinderen competeren. In den iersten een weyde op de haelstraet, rgt Jan Bosems en Gercken Hagmans, nog een stuk land gelegen int kerckenveltgen, rgt Tys Kerckhoffs, ter andere Heen Jacops, nog een stuk land gelegen aan de eyck graft, rgt den selve eyck graf, ter andere trichter erven, nog een stuk land gelegen neven de haselstraet gaende naer de buschs, ter andere Jan munckb[erg]? erven, nog een stuk int heyden velt, rgt Gercken Notemans, ter andere Jan Tijsens, aan Jocken Hagmans gehuwd met Lysen  

scan 58 

3 october 1642 Peter, Lyseken Lemmens ende Dyrck Sohen hunnen swaeger, sprekende ook voor hun jonge suster Meijcken, verkopen 186 kleine roeden gelegen inden grotendael, rgt Jack Wolters, ter andere Dre[s] Coumans en meer anderen, aan voors Jaecken, voor 22 stuivers de roede 

scan 58-59 

29 november 1642 Peter Corstgens verkoopt krachtens volmachr alle sijn schonmoders kintsgedeelte soe haer was achtergelaten door Joris Phlips soe wede als ackerlant gelegen bennen Beeck voor 560 gulden, aan Jan Phlips gehuwd met Gert 

19 januari 1643 Mattys van Houtem verkoopt [ rechter pagina blanco, evenals linker pagina scan 60] 

scan 60 

een half bunder akkerland voor 39 stuivers de roede, rgt de wederdelinge, ter andere Peter Penris, aan Houb Lemmens. 

scan 61 

3 februari 1643 Gercken Sijen verkoopt alle sijn huisvrouw Petgen kyntsgedeelte wat haar van haar ouders is achtergelaten tot Nirbeeck in diverse parcelen soe weyde als ackerland, voor 3½ gulden de roede aan Jan Crins 

op dezelfde dag heeft dezelfde Jan Crins krachtens volmacht van mij Jan Odekerken gegeven van sijn broder Crin Crins diens kindsgedeelte gelegen tot Nirbeeck ontvangen. 

scan 62 

9 februari 1643 Jan Kousen verkoopt een halve morgen akkerland gelegen aan de bock stock, rgt Jan Crins, ter andere Peter Vartenb[erg] erven, voor 32 stuivers de roede, besaijt met rogge, het stroij blijft bij het land, aan Jan Schols

 25 februari 1643 Gercken Lemens geassisteert met synen broder Hencken Lemens den Jongen verkoopt 75 kleine roeden gelegen opt beke velt rgt Chrit Smijts, ter andere Leens Nijssen, voor 32 stuivers de roede, aan Meys Robroekx 

scan 63  

3 maart 1643 Tijs Swilden en J.. Mollenders geswaegers verkopen hun kindsgedeelte hun bij vaderlijcke en moderlijcke afflyvicheyt achtergelaeten soe weyde als ackerlant in diversche parcelen gelegen voor 500 gulden aan Thomas ….. 

scan 64 

17 april 1643 Hencken Bijen verkoopt 52 kleine roeden akkerland op de molen wech rgt Jan Nijsen aan beide zijden, voor 24½ stuivers de roede aan Ja..  ..mpens gehuwd met Meicken Penris

 19 mei 1643 Hencken Vederwusch verkoopt 96 kleine roeden weyde gelegen inde Stiegen, rgt Jenne Kerck-hoffs, ter andere  die Stiege ende de Beeck, voor 57 stuivers de roede, aan Lens Ruijckens gehuwd met Nelen 

scan 65 

Wilcken Boschs doet afstand van de tocht op een morgen en 13 kleine roeden akerland gelegen achter Stucken, rgt Ercken Vrencken, ter andere Jan Metsmakers ten behoeve van zijn zoon Wilcen Bosch die was caverende voor zijn zuster, die het verkoopt aan Gercken Schurckens

4 augustus 1643 Gercken Notemans die al zijn goederen overdraagt aan zijn huisvrouw en kinderen. 

scan 66 

[blijkbaar een of meer bladzijden verdwenen] 

voor 46 stuivers de roede op 18 september 1643 

scan 66-67 

op dezelfde dag heeft dezelfde Wilcken 38 kleine roeden gelegen int selve velt, rgt Wilcken Geutens, ter ander Peter Cuijpers voor 32 stuivers de roede, uithelde een half vat rogge opden bensselers pacht, verkocht aan Wilcken Geuttens

scan 68-73 blanco