Gightregister

Schepenbank Beek  Akten van overdracht en verbintenis 1673-1678

[Opmerking vooraf: het zijn losse, bijeengebonden akten. Daardoor staat op sommige scans niets van belang; ik heb die  overgeslagen. Bovendien komen er veel doorhalingen en verbeteringen in de marge voor. Ook is de chronologische volgorde verstoord. Bij de komst van de Fransen in 1673 zijn de gereformeerde schepenen afgezet en nieuwe, katholieke, schepenen benoemd, waarvan Johan en Mathias Kerckhofs frequent optreden.] 
Schepenen Jan Pannus, Johan Valckenborch, Johan Kerckhoffs, Janis Nijsten, Matthias Kerckhoffs 
9 mei 1673  voor nots Lambert Natalis te Maastricht te Wijck Jan Penders van Kelmont bekent schuldig te zijn aan Peter Dijx borger en coopman alhier, 93 gulden die hij belooft te betalen. Onderpand 120 kleine roeden akkerland onder Kelmont genaamd de Ertshaege, rgt Guert Martens, Marten Stijn. 
18 maart 1707 Peter Pijpers heeft een capitael gekregen van zijn oudtmoeder 15 september 167(2) en wil dit opnieuw laten beleggen door Pitter Wijers 
Krachtens volmacht mij geven 18 maart 1707 door Peter Pijpers heb ik Jan Penders smeet gevraagd om de penningen van bovenstaande acte, nu ten laste van MartenVrancken die van Jan Pendris 100 gulden heeft ontvangen. 
16 october 1660 voor nots N. Bemelmans te Maastricht Jan Aerts jonckman soldaet onder de companie van den Capitein Colerie ten dienste van haere Hoo: Moo: die binnenkort uit Maastricht zal vertrekken, maakt zijn testament over de goederen die hij van ouders zal erven, vermaakt aan zijn neef Carolus van Schel en zijn nicht Maria van Schel een halve huisplaats gelegen in de Pontstraat binnen Aken omtrent het klooster van de Cornelijsbroeders, voorts aan zijn halve broeders en zusters soe vant eerste als tweede houwelick al zijn andere goederen zowel in het Rijk van Aken tot Seffent als in het Land van Valkenburg tot Celmont onder Beek 2 bunder en 5 grote roeden wesende de wederdeling vsn Jan Blomendael, item wat hem toekomt volgens het testament van zijn moeder gepasseert vor notaris Lambert Natalis de dato 24 september 1645, “gelegateert alle clederen, lenen, wullen, haer lyf toestaende” . 
2 februari 1673 laat Peter Dix de volgende akte realiseren 
1 oktober 1672 voor nots Lambert Natalis te  Wijck te Maastricht bekent Jan Hoen van Grootgenholt man en momber van Styntien zijn huisvrouw dat hij bij Peter Dix borger en coopman alhier 225 gulden heeft opgenomen tegen pennink sesthien,  onderpand anderhalve morgen akkerland gelegen tussen cleunenholt en grootgenholt, rgt Trintien Hoen, de voetpaed gaende naar Beeck, item huis en hof te Grootgenholt, rgt den heere Grave van Anstenraedt, Heyne Wolters, beide hoofden de gemeyn straet 
Peter Dijx heeft voor deze kopie 2 schillingen betaelt 
15 juni 1673 Testament van Truijs Boosems “tot simpele compensatie van het onderhoudt en ander faveuren in haeren hooghen ouderdom, door Martten Nuchelmans saliger genoeten”, vermaakt aan diens kinderen haar huis en hof groot 1 morgen gelegen te Geverick, rgt Gerat Boesems ter andere Gerardt Boesems, gepasseert voor getuijgen Marten Streulen en Hendrick Odekercken op datum als boven. 
Op 9 juni 1675 laat Metgen Herpers weduwe Martten Nuchelmans dit testament van 15 juni 1673 realiseren. 
20 november 1675 Hencken Roibroecx verkoopt een weyde met coolhoff groot 1 morgen 9 roeden en 12 voeten gelegen aent Wolffeynde, rgt van den coolhoff Janis Nijsten, de weduwe Jan Janssen, van de weyde Dries Stijnen weduwe, Jacob Driessen van Maestricht, aan Hencken Goesens en Anna Haegmans en hun beider erven, voor 47 stuivers de kleine roede, de coolhoff belast met 3 molter rogge aan de kerk van Beek 
4 mei 1675 Peter Dirricx den oude geheel impotent ende caduc, weesende nochtans van goeden verstand ende memorie, overwegend dat zijn zoon Peter Dirricx zijn goederen al langen tijd onderhoud zonder daar enige beloning voor te ontvangen, vermaakt hem al zijn goederen onder Beek en Spaubeek gepasseert te Neerbeek ten huize van Peter Dirricx den jonge, voor schepenen Jo Kerckhofs en Janis Nijsten 
Deze akte is overgedragen aan Jan Pendris smeet op den 18 maart 1707 p. Wijers 
3 september 1675 Marten Vrancken sittende in vollen eigendom met sijne huijsfrouw Grietien Stijnen  nemen bij Johenne de Duijf weduwe Jan Lemens 100 gulden op, onderpand een halve morgen gelegen op den heuvel, rgt Marten Biesmans, Marten Wouters 
25 november 1675 Tisken Haegmans van Cleijngenhout was schuldig aan de armen van Beek 1 vat en eenhalve cop roggen, wat na zijn dood bij scheiding en deling toeviel aan Jan Haegmans de jonge, is gecompareert Vaes Eummelen als man en momber van Griete Haegmans die deze last op zich genomen heeft voor 50 gulden van voorsc Jan Haagmans, met als onderpand een weijde genaamd de niuwe weijde tot Cleijngenhout, rgt Jan Penris, de gemeyn steeghe. 
2 november 1675 laat Peter Dicx borger van Maastricht volgende akte realiseren 
11 october 1675 nots N. Bemelmans te Maatricht Jan Hoonen van Grootgenhout gehuwd met Stijn Houben leent bij Peter D(ix) borger en coopman deser stadt gehuwd met Maria Thonissen 100 gulden , onderpand een halve bunder askkerland aent kleen houter k…., rgt naer kleengenhout Willem Houben, Trijn Vliegen, voorhooft dezelfde Trijn . Realisatie volgt
4 juni 1675 Hencken Severens als man en momber van Ittien Boesems verkoopt een weide tot Geveryck, rgt Truij Boesems, Metten Herpers weduwe Marten Nuchelmans, voorhooft de Heere straet den veewegh, ander hooft de wederdeylinge van genoemde weyde toebehoerende Jan Boesems, groot omtrent een halve morgen, aan Mettien Herpers weduwe Marten Nuchelmans, voor 2 gulden en 10 stuivers de roede 
den lesten dag november 1675 Hencken Schols met last van ziijn moeder leent bij Johenne de Duijf weduwe Jan Lemmens 100 gulden, onderpand een morgen akkerland gelegen aende grubbe int busschervelt, rgt Peter Coumans, d’erfegenamen Jan Stijnen 
26 februari 1677 Claes Eummelen als man en momber Margarita Haegmans verkoopt 90 kleine roeden weyden gelegen binnen cleijngenhout, rgt Eerken Eerkens, Jan Haesen, voorhoofd de gemeyb straet, aan Jan Timmermans gehuwd met Margarita Vollers, voor 254 gulden en 5 stuivers, de weyde is belast met 100 gulden aan Peter Wolters, welke gekort worden op de koopsom 
5 juli 1676 Tijs Cuijpers man en momber van Ida Penris leent bij de weduwe Jan Lemmens genaamd Jen de Duijve 75 gulden, onderpand huis en hof te Beeck in de adsteege, rgt Joncker Wijler, de gemeene steege, item nog een weide in de adsteege, rgt Otto Haegmans, Jan Hopparts 
28 februari 1677 Claes Roebroecx man en momber van Maria Haegmans verkoopt 93 kleine roede op den kaekenberg, rgt Tijs Wolter, Hencken Goesens, aan Jan Lemmens gehuwd met Heil Rutten voor 38 stuivers de roede 
20 maart 1677 Jan Hoen, Peter Hoen en Jan Hartmans man en momber van Agtgen Hoen  geassisteert met Gertruijdt Dederen hun moeder en schoonmoeder verkopen een morgen akkerland in de gommersdael, rgt Peter Didden, de erfgenamen Trijneken Hoen, aan Peter Wolters gehuwd met Judith Canisius, voor 1 gulden de roede 
11 augustus 1675 Jan Penris borger der stadt Sittardt als gemachtigde van Sr Bex inwoonder der stadt Maestricht beyde als erfgenamen ab intestato [= zonder testament] van Dirrick Keulers  saliger, te weeten Sr Bex als man en momber van Catharina Moulen vanden vaders sijde, en Jan Penris van moeder sijde, verzoeken te ontvangen 350 kleine roeden akkerland gelegen onder deze banck hercomende van den voorsc Dirrick Keulers. Het is hun verleend 
21 januari 1675 Jan Franssen verkoopt 60 kleine roeden int cleijn heijenvelt, rgt Jan Vrancken, Marten Biesmans, voorhooft de vheestraet, aan Peter Roemens voor 35 stuijvers de roede 
Extract uit het goedeboeck der hooftbanck Beeck 
15 october 1666 Jacob Vedervoes leent van Geercken Boessems 175 gulden, onderpand een halve boender en 30 kleine roeden te Geverick op de coll, rgt Steven Pisters, erfgenamen Heyn Camperts 
4 juni 1675 Mettien Herpers weduwe Marten Nuchelmans ontvangt van Eercken Vrancken 175 gulden, waarvoor zij hem bovenstaabde obligatie, die zij van haar oom Geerken Boessems georven heeft, overdraagt. 
18 juli 1675 Testament van Jan Weustenraed en Lijsbeth Stockmans zijn huisvrouw. Jan vermaakt zijn vrouw al zijn goederen, gereyde als ongereyde, Lijsbeth vermaakt aan haar man een morgen akkerlant gelegen in de heerlijkheid Ulestraten, rgt Ghijs Janssen voorhooft Jan Willems van Moorvelt, die zij van haar ohm Herman Driessens gekregen heeft 
29 maart 1675 Ercken Gardeniers jonkman verkoop een morgen akkerland te Grootgenhout, rgt Grietgen Hansen, erfgenamen Hencken Wolters, voorhooft Peter Beckers, aan Jan Didden gehuwd met Anna Cuijpers, voor 18 stuivers de roede 
De Heer Claude Ernest de la Montaigne Hoogschout van Maastricht pretendeert een capitael van 100 gulden te vorderen van Dirck Boosten met de verlopen interest met als onderpand 168 kleine roeden en 4 voet gelegen tegenover den Broeck op het veltgen, rgt de heer hoogschout, Claes Lenardts, voorhoofd de gemeene Straete, nog 127 kleine roeden gelegen tegenover den Hof vant Broeck, rgt den heer landcommandeurs erven, den heer hoogschout, voorhoofd de geuler wegh, en omdat Boosten in gebreke bleef is het pand bij het uitgaan der brandende kaars verkocht aan Peter Wouters voor 28 stuivers de roede, die op 6 augustus 1675 verklaarde de parcelen over te dragen aan de hoogschout die op 3 september 1675 daarin gegicht is. 
18 december 1675 Testament van Truijtien Vandebergh vermaakt van wege de bijstand, onderhoud en andere diensten van hem genoten aan haar zoon Corst Donders haer huijsken met plaetse gelegen tot Neerbeeck, rgt aan beide zijden de erfgenamen Jan Malders, dat haar bij testament van Meijken Lempens is nagelaten.  
25 november 1675 Christiaen Schoerens gehuwd met Berbken Boesten verkoopt 74 kleine roeden in het Stuckender velt, rgt Gercken Boesten, Giel Krekels, voorhooft de gemeyne wegh, aan Jan Timmermans gehuwd met Petien Marttens  voor 2 gulden zeven stuivers de roede 
22 april 1675 Ercken opden Kamp als man en momber van Elisabeth Mullers verkoopt een weide te Grootgenhout, rgt erfgenamen Vaes Bolmans, Lambert Bartholet, item een stuk akkerland int Lijndenvelt, rgt Wolter Wolters, Neleken Haegens, weesende beijde parcelen groot omtrent anderhalve morgen, aan Dirrick Peters, voor 45 pattacons 
17 april 1675 Stas Maes verkoopt 90 kleine roeden akkerland int kerkenveltgen, rgt  Jan Greven, Tijs Stijnen, aan Jan Pullen, voo 2 gulden 15 stuivers de roede. 
29 april 1675 Ercken Erckens als man en momber van Meijken Biesmans, en Meij Jongen namens haar zoon Mathijs Biesmans verkopen een halve morgen akkerland int heijdenvelt, rgt de weduwe Sr Frambacht saliger, Judich Stijnen, voor 33 stuivers de roede aan Judich Stijnen voorscr. 
3 maij 1675  Lenaerdt Seutendael als man en momber van Eechtien Hermans leent bij Wolter Wolters zoon van Hencken Wolters saliger 50 gulden, onderpand al zijn goederen, “hebbende en vercrijgende”. 
12 maij 1675 Joost Baenens als man en momber van Johenne Bours verkoopt 46 kleine roeden int kerckenveltgen, rgt Tijs Stijnen, Otto Haegmans, aan Otto Haegmans voorschreven, voor 35 stuivers de roede, belast met “eenige chins neffens andere regenooten aen het recept vant huijs van Geleen”. 
21 maij 1675 Meij Fremmen weduwe Jan de Froit verkoopt haar huijs en hof te Gieverijck, rgt de gemene straet, erfgenamen Willem Fremmen, aan Gijsel Fremmen en haar zoon Jan Odekercken verwekt met haar man Frans Odekercken, voor 600 gulden, maar op die koopsom wordt 342 gulden in mindering gebracht krachtens een obligatie van 15 mei 1659, zodat Odekercken nog 358 gulden moet betalen, verder mag de voors. weduwe haar leven lang van een cleijn hofken blijven genieten en wonen  in een der cleijn kamerkens van het huis 
9 juni 1675 Judich Stijnen weduwe Hencken Tijssens geassisteert van Peter en Boutsken Tijsens haar kinderen, zich sterk makend voor het minderjarig kind van hunnen broeder Jan Tijsens saliger verkopen 70 kleine roeden akkerland int busschervelt, rgt Geutien Kempeners, Jan Greven, aan Jan Greven en Gethien [= Gertrudis, zie huwelijk]  Wouters en hun beider lijfserven, voor 29 stuivers en  3 orth de roede
6 juli 1676 Lens Tissen en Houb Haen als mombers van het weeskind van Daem Haenen saliger verkopen 190 kleine roeden akkerland inden Gommersdael aent cleijn boschken, rgt den meulenwegh, 
Jan Hoen, voorhoofd den Graeff van Geleen, aan Dirrick Peters, voor 14 stuivers 2 ort de roede 
7 maij 1676 Peter Coumans als man en momber van Neleken Vederuesc als

 Cornelia Verwisch is de dochter van Severinus Verwisch en Elisabeth Schols. Ze heet soms Neleken Severens. Haar relatie met Servaas Schols gaat dus via haar moeder. 

 Erfgenamen van Servaes Schols saliger verzoekt de goederen te ontvangen voor hem en zijn moeder de goederen herkomend van voorsc Schols vader. 

24 april 1676 Peter Haegmans man en momber van Ida Reijners verkoopt een halve morgen akkerland int heijdenvelt, rgt de weduwe Hendrick Frambacht saliger, de weduwe Jan Roemens, aan Jan Lemmens gehuwd met Heilken Rutten voor 38 stuivers de roede 

25 april 1676 Martten Stijnen, Otto Stijnen, Sijmon Bastiaens en Geurt Janssen, gezamenlijke erfgenamen van Neleken Haegmans saliger, verkopen 81 kleine roeden akkerland op den eijckelenbergh, rgt Matthijs Cuijpers erfgenamen, Jan Kerckhoffs, aan Martten Haegmans voor 18 stuvers de roede, belast met een halve cop rogge aan de conincx caert 

2 februari 1676 Vaes Emmelen leent bij Hendrick Hutsen borger der Stadt Maestricht 225 gulden, onderpand 64 kleine roeden weiden gelegen binnen cleijn gen houdt, rgt Ghyel Eerkens, Lenardt Haegmans, voorhooft de gemeijne steeghe, item 30 kleine roeden coolhoffs,  voorhooft voorsc. weide,  rgt Jan Penris, Lenardt Haegmans, item 96 kleine roeden akkerland gelegen achter Peter Krijns, rgt Joncker Vos, Lenardt Haegmans, voorhooft de gemeynen wegh, 

25 januari 1677 laat Heilken Mertens weduwe van Willem Frambach de volgende akte realiseren: 

28 augustus 1668 voor nots N. Bemelmans te Maastricht Merten Bismans gehuwd met Catharina Jegers leent bij Heilken Mertens weduwe Willem Frambach  50 gulden, onderpand 3 stuxkens land gelegen onder Eijsden aen die Breuls Beck groot 3 grote roeden en nog een stuxke groot 38½ kleine roeden aldaer gelegen, rgt der smit Thonis, Willem Oijen, item een stuxke groot .. grote en 5 kleine roeden gelegen opt Bomensveltien, en al zijn goederen 

15 december 1676 Willem Fremmen als audtvaeder en momber der weeskinderen van Peter Haegmans saliger geassisteert met zijn eidom Hendrick Odekercken  ter ene zijde en Eerken Haegmans ter andere zijde gaan een erfmangeling aan: De eerste comparant brengt in een weide gelegen binnen Celmont, rgt Spreuwaerts erven, Jan Raemaekers, groot 140 kleine roeden, belast met 2 vaten roggen aan het huis van Geleen, en een cop saet aan de kerk van Beek, en de tweede comparant brengt in onderhalve morgen 20 kleine roeden akkerland op het cleijn veltien rgt Corst Haegmans, armen goedt, nog 40 kleine roeden, gelegen opt kempken, rgt Jacob Haegmans, Eerken Haegmans voors. 

Bovendien verkoopt de eerste comparant aan de tweede een huis en de stallingen, het stockgoet van Jan Haegmans gelegen binnen Celmont, rgt Jan Raemaeckers, ter andere [opengelaten] voor 275 gulden, waarvan 113 gulden aan de weduwe Gielis Haesen, 105 gulden 5 stuivers aan de sacristie van de biessen, 32 gulden 5 stuivers aan de weduwe Marten Stijnen, aan Jan Vrencken voor verlopen interest 12½ gulden, en aan de eerste comparant 18 gulden. 

6 juni 1675 [of 1678?] Jan Kerckhoffs alias Fremmen Jan, als man en momber van Sibil Claessens leent van Jehenne Kerckhoffs weduwe Hubericht Moreus 100 gulden, welke penningen voortkomen van haer vaeder Jan Kerckhoffs haer bij huwelick gegeven met haeren wettigen man Moreus saliger, onderpand een morgen akkerland opt kelmonder velt, rgt Geerken Martens sijnen swaeger, Tijs Stijnen, ondertekening door de schepenen J. Kerckhoffs en M. Kerckhoffs 

14 februari 1674 Testament van Itien Haegmans naergelaetene dochter van Dirrik Haegmans verweckt met Neesken Swilden, vermaakt aan de armen van Beeck een kapitaal van 125 gulden, gevestigd op anderhalve morgen akkerland gelegen opt stuytiens velt genaempt de hinne cuijl, rgt Ercken Vrancken,  

Geren Marttens, onder conditie dat ieder jaar hieruit twee missen zullen betaald worden. Voor rest mogen de vrinder ermee doen wat zij willen als de opbrengst maar ten goede komt aan de armen. Daarnaast vermaakt zij aan haar halfbroers en halfzusters een halve boender min 25 kleine roeden akkerland opt beeckervelt, rgt Janis Haesen, Jacob Haegmans, item 1 morgen 25 kleine roeden akkerland gelegen op de streecken, rgt Gercken Tissen, Meijcken Kerckhoffs, welverstaen met de lasten daerop geaffecteerd, item laat ze hun na “schuijr peerdstall ende aencleeven dijen vermits deselve … eessendeel door haeren Ohm Gericken Tissen sijn woorden gebouwen waervoer  denselve sal geobligeert sijn te backen voor de Armen twee malder roggen eens”. De rest zal egalijk verdeeld worden onder de kinderen van Jaspar Haesen verwekt met Jenne Haegmans  en Janis Haesen

Op 12 mei 1675 laat Gercken Tissen dit testament realiseren.

7 februari 1676 Jan Sleijpen als man en momber van Marie Cuijpers verkoopt twee parcelen van erven gelegen tot grootgenhoudt, een stuxken groot 32½ roeden, rgt erfgenamen Dirck Dedens,  ter andere sijde het selve stuck gedeijlt van de erven Lenardt Cuijpers, het andere stuck ook 32½ roeden groot, gedeijlt van het voors. stuk, rgt Jan Haesen, de erfgenamen Lenardt Cuijpers, makende tsamen 65 roeden, aan Geerken Martens gehuwd met  Magriet Cuijpers voor 1 gulden de roede, bealst met 10½ orth aan de kuninxcarte 

15 november 1676 Hendrick Luijten als man en momber van Gethien Baenents verkoopt 100 kleine roeden akkerland opt peerbooms weeghsken, rgt de weduwe Tijs Custers, Gercken Maes, voorhooft Stas Mevis, aan Jacob Craegs gehuwd met Grietgen Dirricx, voor 1 gulden 16 stuivers de roede 

22 december 1676 Willem Greven als man en momber van Heijliken Swilden verkoopt 70 roeden akkerland op den meulenbergh, rgt Sr Hendrick Huijsmans, den gemeijnen voetpaet, voorhoofd Tijs Greven, aan Jan Lemmens gehuwd met Heijliken …. [sic! = Helena Rutten alias Bruijckers] voor 29 stuiver de roede 

22 november 1676 Peter Haegmans gehuwd met Itien Reijners leent bij Johenne de Duijf weduwe van Jan Lemmens 100 gulden tegen penninc 16, onderpand 1 morgen akkerland gelegen int kerkenveltgen, rgt Wolter Odekercken, ter andere Marten Wolters,  

25 september 1676 Jan Boesems als man en momboir van Anna Bosch verzoekt de goederen te ontvangen die zijn zuster Gertruda Boesems nagelaten heeft .[daarna volgt een doorgehaald stuk tekst, met de opsomming van de percelen] 

10 maart 1676 Houb Lemmens widman geassisteerd met zijn dochter Catharina Lemmens oudt van jaren, zich sterk makende voor haar minderjarige zusters, verkopen 109 kleine roeden akkerland gelegen tot Kelmont, rgt Korst Tijssen, ter andere Jacob Haegmans, aan Korst Tijssen gehuwd met Maria Haebets  voor 105 gulden. 

9 april 1676 Willem Willems gehuwd met Beelken Baenents verkoopt 1 morgen en 40 kleine roeden akkerland gelegen int heijdenvelt, rgt den heer Borgemeester Rietraet, ter andere Tijsken Veruesch, voorhooft de graetheijde, die hij op 12 december 1669 heeft verkocht aan Jan Genders den Jongen, aan desselfs nagelaten kinderen, present Houb Haen moederlijken mombair, voor 2 gulden en 2 ort de roede 

20 januari 1676 Marije Onsel weduwe Marten Ceulen geassisteerd met haar dochters Marye en Lysbet Ceulen, zich sterk makende voor hun zuster Grietien Ceulen lenen bij Marten Vrancken als man en momboir van Grietien Stijnen 40 gulden, onderpand 75 kleine roeden akkerland gelegen tot Beek achter het wouffen eynde, rgt Tijsken Haemers, ter andere de erfegenamen Neleken Crijns 

24 maart 1676 Dirrik en Willem Coumans desselfs zoon verwekt met Meijken Geurten saliger verkopen een halve morgen akkerland gelegen tot Grootgenhout, rgt Peter Wolters, ter andere Geurt Boesten, uitschietend op den holterenwech, aan Tijs Tijsens gehuwd met Meijken Tullenaers, voor 26 stuivers de roede 

9 maart 1676 Herman Hermans als man en momboir van Ficken Bijen verkoopt 87½ kleine roeden akkerland te cleijngenhoudt aen het rangelraed, rgt Otto Haegmans, ter andere de weduwe Lenardt Phlips, aan Lenardt Didden gehuwd met Stincken Greven, voor 1 gulden de roede. 

9 maart 1676 Corst Lemmens als man en momboir van Anna Onsel verkoopt 6 grote of 120 kleine roeden akkerland gelegen tot Onsel, rgt weduwe Herman Onsel, ter andere den gemeyne wech, voorhoofd den heer hooghschouteth de la Montaigne, aan Hendrick .. Sijen, voor 19 stuivers de roede 

9 maart 1676 Matthijs Debets als man en momboir van Neelken Elsen verkoopt een morgen en 12 kleine roeden weide tot Grootgenhout, rgt Peter Lemmens, ter andere Ghijs Haegens, voor beide hoofden de gemeijne straete, aan Lenardt Didden gehuwd met Stincken Greven, voor 3 gulden en 3 stuiver de roede 

6 maart 1676 Hencken Severens gehuwd met Itien Boesems verkoopt 39 kleine roeden akkerland gelegen int geveryckervelt, rgt kercken goet, ter andere de erfgen. Frans Odekercken,voorhoofd Jan Boosems, aan Gercken Martens gehuwd met Meijken Daemen, voor 30 stuivers de roede 

24 maart 1676 Willem Haegens jonckman, verkoopt 65 kleine roeden weide van een meerdere weide groot een half bunder dewelke is toecomende voors Haegens met zijn twee zusters Maria en Catharina, waarbij voors Haegens belooft in presentie van ons schepenen en zijn ooms Willem Onsels en Ghijs Haegens niet meer te verkopen en af te zien van wat is proecederende van zijn ouders Vranck Haegens en Lysbet Onsel, de 65 kleine roede liggen te Grootgenhout, rgt Lambois Barthelet, ter andere de weduwe wijlen Jan Barthelet, voorhooft de wederdeylinge van de bvoors. weide toecomde de twee zusters van Haegens voors., aan Lambois Bartholet gehuwd met Catharina Haegens, voor 2 gulden de roede 

6 april 1676 Peter Finniers als man en momboir van Maria Hopparts verkoopt 25 kleine roeden akkerland gelegen aen den kaeckenbergh, rgt de weduwe Jan Coemans, ter andere Jan Lemmens, aan Jan Lemmens gehuwd met Helena Rutten, daarvoor gevende 24 douzijns karter sloeten 

6 april 1676 Jan Pullen als man en momboir van Maria Stijnen verkoopt 60 kleine roeden akkeland aen den beecker bosch, rgt de erfgen. Jan Crijns, ter andere de weduwe Jan Schols, aan Willem Lemmens gehuwd met Lijsbeth Claessens, voor 75 gulden. 

30 maart 1676 Claes Roebens als man en momboir van Marie Haegmans leent bij Jenne de Duijff weduwe Jan Lemmens 100 gulden, onderpand 1 morgen akkerland op den kaeckenbergh, rgt Hencken Goesens, ten andere Jan Greven. 

15 maart 1676 Jacob Vedervusch als man en momboir van Barbara Daemen verkoopt 75 kleine roeden int geveryckervelt, rgt Aret Soegen, ter andere weduwe Frans Odekercken, een halve morgen aan Jan Pisters en 25 kleine roeden aan zijn moeder de weduwe van Geerken Pisters, voor 25 stuivers de roede 

23 februari 1676 Willem Janssen jonckman verkoopt een morgen weide gelgen tot Kelmont, rgt Ercken Haegmans, ter andere Gerken Tissen, voorhoofd Sprewarts erven, belast met een cop saet aan de kerk van Beeck,  aan Corst Tissen gehuwd met Meij Habets voor  150 gulden 

31 januari 1675 Jan BoesemsGetruijdt BoesemsHencken SeverensErcken Vrancken als momboir van de nagelaten kinderen van  Geurt Boesems, zich sterk makende voor de weeskinderen van Marten Nuchelmans samen erfgenamen van Gerardt Boesems ter eenre sijde en Melchior Geusen als man en momboir van Catharina Houben zich sterk makende voor hunne moeder als tochtenaerse ter andere zijde leggen hun twist over de nagelaten goederen van Gaerardt Boesems en sluiten een akkoord, te weeten dat de erfgenamen van nu af zullen genieten alle erfgoederen als ckapitalen staande ter interest onder de hoofdbank Beek behalve dat Melchior Geusen nog zal trecken de interest van 175 gulden staande op  Jacob Veruesch en 100 gulden op Tijs Greven tot op dato voorschreven 

26 februari 1676 Jan Hermans als man en momboir van Bille Wolters verkoopt een halve morgen akkerland gelegen tot Grootgenhout, rgt Jacob Fremmen, voorhoofd Steven Cuijpers, aan Peter Didden gehuwd met Hendrina Lenaers, voor 32 stuivers de roede 

12 maart 1675 Tijs Greven als man en momboir van Meijken Kerckhoffs leent bij Jehenne de Duijf weduwe Jan Lemmens 225 gulden, onderpand een weide gelegen achter de kerck, rgt Joncker Wijler, ter andere Wouter Odekercken. 

8 mei 1675 Houb Lemmens verkoopt 64 kleine roeden int heuveler velt, rgt Hencken Penris, ter andere  de erfgen. Jacob Greven, voorhoofd Claes Roebroecx, ander hooft de voors. Greven, aan zijn moeder Meijcken Lemmens voor 33 stuivers de roede 

3 juni 1675 Marten Biesmans doet afstand van de tocht, geassisteert met Joris Biesmans met consent van Matthijs Biesmans gebroeders meerderjarige kinderen zich sterk makende voor hun minderjarige broeders en zusters verwekt met Anna Philips, verkopen een halve morgen akkerland gelegen int cleijn heijenvelt, rgt Marij Frambach ter andere Hencken Thijsens, voor hooft Janis Nijsten, ander hoofd Peter Banents, aan Judith Stijnen weduwe van Hencken Thijssens, voor 33 stuivers de roede. 

3 juli 1675 Hendrick Lutten gehuwd met Gethien Baenents verkoopt 93½ kleine roeden akkerland gelegen op Peerbooms weeghsken, grt de gemeyne voetpaet, ter andere de weduwe Jan Bosch, aan Stas Schurkens gehuwd met Itien Dirricx, voor 33 stuivers de roede 

6 january 1676 Beertjen? Haegmans, weduwe Eerken Eerkens, geassisteert met haar meerderjarige dochters, verkopen de helft van t kraecken hoefken bedragende hun aenpaert 65 kleine roeden weijde gelegen tot Beeck rgt de wederdeylinge Erken Haegmans, ter andere de gemeijne steege, noch 45 kleine roeden weijde wesende hun comparanten darden deel uit een weijde groot 135 kleine roeden binnen beeck gelegen rgt Maes Haegmans ter andere Eerken Haegmans, nog een stuk akkerland gelegen aen het hecksken ontrent de haelstraet, groot 63 kleine roeden, rgt Maes Haegmans, ter ander de gemeijn straet, voorhoofd Eerken Haegmans, noch  55 kleine roeden akkerland aenden eijckgraeff, rgt Maes Haegmans, ter andere erfgenaamen Houb Hopparts noch daer beneffens viergeboudt schuijren, aan Maes Haegmans voors. gehuwd met Ida Houben, voor 4 gulden per roede weijde, en 30 stuivers per roede akkerland, en voor de 4 schuren 80 gulden